SZKOLENIA MENEDŻERSKIE

WIZERUNEK LIDERA I FIRMY

SZEF Z AUTORYTETEM

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

ZARZĄDZANIE STRESEM

ZARZĄDZANIE CZASEM

REKRUTACJA I SELEKCJA

ASSESSMENT CENTRE

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

OCENA I ROZWÓJ

ROZMOWA OCENIAJĄCA

COACHING

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

OPEN SPACE

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM
WIZERUNEK LIDERA I FIRMY

 1. Rola lidera w budowaniu i utrzymywania dobrego wizerunku firmy - co pomaga, co rujnuje?

 2. Identyfikacja z firmą. Co to znaczy być ambasadorem marki zawodowo i prywatnie?

 3. PR wewnętrzny lidera: budowanie relacji i współpracaze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi:

  • bezpośrednia: codzienne kontakty zawodowe, spotkania, zebrania, wystąpienia, etc.

  • pośrednia: telefon, korespondencja elektroniczna i papierowa, etc.

 4. Kontakty zewnętrzne lidera a wizerunek firmy - klienci, spotkania i wystąpienia, krótkie szkolenia, telefony, maile, etc.

 5. Budowanie wizerunku lidera

  • model wizerunkowy

  • jak budować i wzmacniać rzeczywisty autorytet

  • jak integrować własną osobowość

 6. Trening autoprezentacji lidera

  • zewnętrzność statyczna: wygląd, kultura osobista

  • zewnętrzność dynamiczna: mowa ciała, operowanie głosem

  • panowanie nad emocjami

 7. Savoir - vivre: bezpośredni, telefoniczny, mailowy

 8. Skuteczne działanie ma wpływ na wizerunek

  • nie daj się okradać z czasu

  • poznaj mocne i słabe strony swojej decyzyjności

  • stosuj techniki logiczne i rozpoznawaj nielinearne w podejmowaniu decyzji

 9. Zachowanie autorytetu i pozytywnego wizerunku w trudnych relacjach i sytuacjach - warsztat osadzony w realnych przypadkach zawodowych zasygnalizowanych przez uczestników szkolenia


Powrót do listy
SZEF Z AUTORYTETEM

 1. Wgląd w psychologiczne mechanizmy funkcjonowania osobowości - samopoznanie drogą do budowania pewności siebie w roli szefa

  • temperament w praktyce

  • Analiza Transakcyjna na użytek szefa

  • psychoanalityczna teoria W. Reicha

  • dawcy i biorcy jako szefowie

  • czy płeć szefa ma znaczenie?

  • analiza mocnych i słabych stron osobowości oraz kompetencji społecznych - jak wzmacniać mocne, a osłabiać słabe

 2. Motywowanie i inspirowanie podwładnych

  • istota i rodzaje motywacji

  • praktyczne zastosowanie współczesnych modeli motywacyjnych

  • katalog motywatorów pozafinansowych

  • jak krytykować i chwalić motywująco?

  • delegowanie zadań i odpowiedzialności jako narzędzie motywacyjne

 3. Szef w sytuacji konfliktu

  • czy konfliktu da się uniknąć?

  • skala wpływu i odpowiedzialności szefa w sytuacjach konfliktowych

  • jak osłabiać narastanie konfliktów przy wprowadzaniu zmian

  • techniki rozwiązywania konfliktów w zespole: spór konstruktywny, mediacja, arbitraż

  • "regulamin" antykonfliktowy

 4. Praktyczny trening antystresowy

  • kiedy szef się "wypalił", a kiedy jest tylko zmęczony, zestresowany, albo stremowany?

  • przegląd i analiza sposobów radzenia sobie ze stresem

  • szybkie techniki relaksacji


Powrót do listy
WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM

 1. Specyfika pracy w zespole

  • zespół jako środowisko życia i pracy

  • związek między spójnością zespołu i jego produktywnością, zalety i wady spójnego zespołu

  • fazy a funkcje w rozwoju zespołów

  • role, relacje i "konstelacje" w zespole - na podstawie modelu Belbina

  • współzależność i podział odpowiedzialności w zespole

 2. Kierowanie zespołem

  • zasady budowania i integracji zespołów

  • metody budowania autorytetu w zespole

  • techniki wywierania wpływu na zespół

 3. Zarządzanie informacją

  • wyszukiwanie, selekcjonowanie, gromadzenie, przetwarzanie i upowszechnianie informacji

  • prywatny "Business Intelligence" - technologie informatyczne i "psychologiczne"
   w zarządzaniu informacją

  • wewnętrzny PR jako istotna funkcja zarządcza

 4. Komunikacja systemowa

  • przepływ informacji i sterowanie informacją w firmie/dziale/zespole

  • formalny i nieformalny obieg informacji

  • style przekazywania informacji

  • blokady w przepływie informacji i ich wpływ na skuteczność działania zespołu

  • blokady a konflikty

 5. Istota komunikacji interpersonalnej

  • komunikacja werbalna i niewerbalna w przekazywaniu informacji, spójność przekazu słownego z mową ciała

  • filtry i bariery komunikacyjne, rola nastawienia (efekt Pigmaliona)

  • zasady konstruktywnego porozumiewania się w sytuacjach napięcia emocjonalnego

 6. Zachowania asertywne menedżera w trudnych relacjach i sytuacjach zawodowych

  • modelowe techniki i narzędzia asertywnej komunikacji, "komunikaty-wytrychy"

  • praktyczny warsztat osadzony w realiach firmy na podstawie przykładów zgłoszonych przez uczestników (np. radzenie sobie z krytyką i agresją, udzielanie informacji uzasadnianie procedur w języku korzyści, delegowanie zadań i egzekwowanie poleceń, umiejętność odmawiania, wyrażania opinii, próśb i potrzeb, asertywna konfrontacja)

  • techniki rozwiązywania konfliktów w zespole: spór konstruktywny, mediacje, arbitraż, etc.


Powrót do listy
WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 1. Rodzaje zawodowych wystąpień publicznych - przegląd

 2. Specyfika wystąpień w firmie w sytuacjach wprowadzania zmian

 3. Udział w spotkaniach z przedstawicielami samorządu i rządu

 4. Sztuka prowadzenia dyskusji i sporów - erystyka

 5. Asertywność przeciw agresji

 6. Mowa ciała i dystans emocjonalny w wystąpieniach publicznych

 7. Struktura i oprawa dobrej prezentacji - dostosowanie do odbiorcy

 8. Notatka nielinearna - ściąga na jednej stronie

 9. Prowadzenie rozmów z dziennikarzami

 10. Udzielanie wywiadu prasowego i radiowego

 11. Specyfika wystąpień telewizyjnych

 12. Specyfika wystąpień medialnych w sytuacjach kryzysu

 13. Profesjonalizm w trudnych sytuacjach medialnych - case study na podstawie doświadczeń zawodowych uczestników szkolenia

 14. Trening z zastosowaniem kamery - analiza poprawności merytorycznej i metodologicznej prezentowanych treści i form dyskusji


Powrót do listy
SZTUKA SKUTECZNEJ PREZENTACJI

 1. Style odbioru informacji

  • uwzględnianie właściwości krzywej zapamiętywania Ebbinghausa w przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji oraz krzywej wydajności pracy umysłowej\

  • zasady uczenia się dorosłych - style uczenia się osób dorosłych

  • wiodące systemy reprezentacyjne w odbiorze informacji wg szkoły Neurolingwistycznego Programowania (NLP)

 2. Przygotowanie prezentacji

  • cele ogólne i szczegółowe

  • motyw przewodni

  • struktura prezentacji (modele: AIDA, diament, drzewo, etc.)

  • dostosowanie do typu odbiorcy (przekrój demograficzny i psychologiczny)

  • konspekt na jednej stronie - jak przygotować ściągę - notatka nielinearna

  • jak przygotować materiały wizualne i materiały szkoleniowe dla uczestników oraz kiedy je wręczać?

  • warunki zewnętrzne - proksemika (operowanie przestrzenią), sprawdzenie sprzętu prezentacyjnego i innych warunków wpływających na komfort prezentera i publiczności

  • nastawienie psychiczne prezentera - wizualizacja sukcesów i trudności, relaksacja i koncentracja

 3. Struktura prezentacji

  • wstęp - przedstawienie celu i tez

  • zawarcie kontraktu z publicznością na współpracę

  • wątek zasadniczy

  • treść prezentacji (układ w czasie, metody, materiały, pomoce)

  • podsumowanie lub/ i dyskusja

 4. Kompetencje prezentera

  • jak zjednać słuchaczy? - tworzenie wizerunku eksperta

  • budowanie pewności siebie

  • asertywność w kontakcie ze słuchaczami

  • jakość mówienia - profesjonalny język, dykcja, operowanie głosem: ton, tempo
   (ćwiczenia wokalne)

  • komunikacja niewerbalna prezentera

  • panowanie nad emocjami i trema

 5. Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji - dopasowanie form do charakteru
  prezentacji i przekroju słuchaczy.

 6. Sytuacje kryzysowe podczas prezentacji - studia przypadków.

 7. Trening modelowych zachowań prezentacyjnych z wykorzystaniem kamery video.


Powrót do listy
ZARZĄDZANIE STRESEM

 1. Sesja integracyjno - relaksacyjna

 2. Natura stresu

  • definicje

  • związek z motywacją

  • ciało a umysł, czyli jakie sygnały wysyła nam organizm

  • psychofizjologia stresu

  • typowe reakcje na stres - typ A i B

  • skutki stresu krótkotrwałego i długotrwałego

  • zmęczenie, trema, stres, czy syndrom wypalenia - diagnozowanie

 3. Profilaktyka stresu

  • planowanie i organizacja pracy własnej

  • irracjonalne przekonania i stereotypy jako wewnętrzne wzmacniacze stresu, jak je przełamać?

  • rola pozytywnego nastawienia - efekt Pigmaliona

  • budowanie dobrych relacji personalnych

  • odpoczynek, hobby

 4. Cechy ludzi odpornych na stres

 5. Analiza transakcyjna - modelowanie postawy życiowej wobec stresu

 6. Analiza kluczowych stresorów w pracy menedżera i możliwości ich minimalizowania

 7. Na czym budować, czyli analiza mocnych i słabych stron osobowości i kompetencji w starciu z destrukcyjnym stresem

 8. Jak oddzielać problem od człowieka w sytuacji kierowania pracownikiem?

 9. Zapobieganie kumulowaniu negatywnych emocji - samokontrola emocjonalna

 10. Asertywne wyrażanie emocji pozwalające zachować poprawne relacje personalne z podwładnymi - m.in. chwila samoświadomości, komunikat JA, technika FUO, technika zdartej płyty i słonia

 11. Asertywne reakcje na manipulacje, presję i zachowania inwazyjne podwładnych

 12. Zarządzanie "mową ciała" jako sposób redukcji stresu

 13. Erystyka, czyli sztuka prowadzenia konstruktywnych sporów bez angażowania negatywnych emocji i stresu

 14. Przegląd i analiza indywidualnych sposobów radzenia sobie z nadmiernym poziomem stresu

 15. Techniki skutecznych sposobów diagnozowania i wychodzenia ze stresu krótkotrwałego

 16. Skuteczne, racjonalne zachowania obronne w stresie długotrwałym - zapobieganie wypaleniu i autodestrukcji

 17. Techniki energetyzacji i koncentracji uwagi - trening

 18. Trening relaksacyjny z muzyką

  • ćwiczenia oddechowe

  • uwalnianie głosu

  • pozytywna wizualizacja

  • trening autogenny Schulza

  • techniki wyciszające

 19. Opracowanie planu indywidualnego treningu antystresowego.


Powrót do listy
ZARZĄDZANIE CZASEM

Efektem szkolenia jest wprowadzenie w metodologię racjonalnego ustalania celów w kontekście czasu, zapoznanie z istotą, celami i zasadami zarządzania czasem oraz wykształcenie umiejętności dostrzegania i eliminacji "pożeraczy" czasu i doboru oraz zastosowania adekwatnych do potrzeb i sytuacji narzędzi zarządzania czasem.

Tematyka

 1. Istota zarządzania czasem a praca menedżera

 2. Czynniki sprawności zarządzania czasem

  • zarządzanie przez cele

  • rozpoznanie priorytetów

  • zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem

  • elastyczny czas pracy (flexi time) - techniki uelastyczniania czasu

  • zasada "poświęć czas by zyskać na czasie"

 3. Przyczyny nieefektywnego zarządzania czasem

  • przeciążenie pracą - zagrożenia nieefektywnego wykorzystywania czasu

  • czas pracy a indywidualny zegar biologiczny - metody na regulowanie zegara biologicznego w zależności od potrzeb

  • złodzieje czasu - ich dostrzeganie i eliminacja

  • praca nad sobą oraz modyfikacja zachowań - praktyczne sposoby zmiany "siebie"praca nad innymi oraz modyfikacja ich zachowań

  • wyzwalanie twórczości w ludziach a zarządzanie czasem

 4. Organizacja pracy

  • planowanie pracy, organizacja czasu własnego - pracownika i menedżera

  • przyczyny niesprawności i czynniki sprawności w pracy własne

  • czasooszczędne i efektywne zasady: organizowania i prowadzenia narad i odpraw, wykonywania i koordynowania prac

  • planowanie i harmonogramowanie z wykorzystaniem narzędzi zarządzania czasem

  • dostosowywanie narzędzi zarządzania czasem do indywidualnych potrzeb - uwzględnienie specyfiki oraz warunków pracy

  • rozwój osobowości i sprawności umysłowej - techniki


Powrót do listy
REKRUTACJA I SELEKCJA - praktyczne rozwiązania

Szkolenie adresowane jest zarówno dla osób zajmujących się na co dzień rekrutacją w firmie, jak tych, którzy chcą profesjonalnie przygotować się do tej roli - specjalistów i kierowników HR oraz innych pracowników, kierowników działów czy menedżerów, do których zadań należy dbanie o stan zatrudnienia w zespołach, którymi zarządzają.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jak przygotować i zaplanować projekt rekrutacyjny na dane stanowisko bądź grupę stanowisk

 • jak i gdzie szukać najlepszych kandydatów

 • jak przeprowadzić selekcję wstępną

 • jakie narzędzia ułatwią i maksymalnie zobiektywizują dalszą selekcję kandydatów

 • "w co grają kandydaci", czyli jak nie ulec "grze" kandydata i dostrzec to, co kandydat chciałby ukryć

 • jak nie ulec psychologicznym pułapkom związanym z ocenianiem kandydatów

 • jak podjąć ostateczną decyzję o zatrudnieniu

 • co zrobić, żeby nie "stracić" wybranej osoby

Tematyka

 1. Nowe trendy w rekrutacji i selekcji - dobre i złe doświadczenia

 2. Rekrutacja pracowników - planowanie i przygotowanie procesu rekrutacyjnego, źródła i metody poszukiwania najodpowiedniejszych kandydatów

 3. Selekcja wstępna kandydatów - skuteczne narzędzia (np. "CV - eliminator", wywiady telefoniczne, spotkania grupowe) i niezbędne umiejętności (w tym: trening umiejętności czytania dokumentów aplikacyjnych, przygotowywania odpowiednich ankiet, narzędzi, aplikacji)

 4. Bezpośrednie spotkanie z kandydatem - nie tylko klasyczna rozmowa kwalifikacyjna Sprawdzone techniki (wywiad behawioralny), autorskie metody (Mini Assessment Centre), narzędzia szybkiej weryfikacji wybranych umiejętności kandydata

 5. Umiejętność prowadzenia rozmowy - przygotowanie, prowadzenia, kontrolowanie przebiegu i podsumowanie interview, w tym: trening umiejętności zadawania pytań ze szczególnym uwzględnieniem tzw. "trudnych" pytań, trening umiejętności aktywnego słuchania, kontrolowania przebiegu rozmowy, odczytywania mowy ciała, narzędzia komunikacji asertywnej

 6. Inne źródła informacji o kandydatach - testy, "próby", zadania, case study.

 7. Umiejętność wykorzystania i/lub samodzielnego przygotowania odpowiednich "testów" i narzędzi do "pomiaru" określonych kompetencji kandydatów

 8. Psychologia oceniania i podejmowania decyzji - najczęstsze błędy w ocenie kandydatów, skuteczne narzędzia ułatwiające i optymalizujące podejmowanie decyzji.

 9. Raporty końcowe, wizualizacje danych


Powrót do listy
ASSESSMENT CENTRE

Szkolenie przygotowuje uczestników do pełnienia roli asesorów oraz wyposaża ich w podstawowe narzędzia niezbędne do oceny kompetencji kandydatów ubiegających się o stanowiska w firmie.

Cele szkolenia

 • uczenie umiejętności sporządzania opisów stanowisk pracy (profesjogramów)

 • zastosowania różnego rodzaju procedur rekrutacyjnych

 • zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami przygotowania i przeprowadzenia procedury AC

 • przygotowanie uczestników do przeprowadzenia procedury AC

 • poznanie zasad tworzenia arkuszy obserwacyjnych i oceniających zachowania uczestników AC

 • nabycie umiejętności służących ocenie kluczowych kompetencji u osób na określone stanowiska

Ponadto po zakończeniu szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności związane z:

 • obserwowaniem

 • prowadzeniem notatek oraz rejestracji przebiegu sesji i konstruowania raportu

 • klasyfikowaniem zachowań

 • dokonywaniem obiektywnej oceny kandydatów

Tematyka szkolenia

modyfikowana w zależności od potrzeb Klienta:

 1. Przegląd technik rekrutacji i selekcji ze szczególnym uwzględnieniem technik niestandardowych

 2. Wprowadzenie w metodę zarządzania kompetencjami

 3. Tworzenie i procedury implementacji opisów stanowisk pracy - formułowanie wymagań wobec kandydatów

 4. Wprowadzenie do metody AC

 5. Zastosowanie i cele projektu AC

 6. Założenia metody i aspekt wieloczynnikowej oceny kompetencji kandydatów pod kątem przydatności na danym stanowisku.

 7. Etapy procedury Assessment Centre - ich weryfikacja i wprowadzanie modyfikacji

 8. Wybór i dostosowanie ćwiczeń w odniesieniu do ustalonych kompetencji - tworzenie ćwiczeń i scenariuszy.

 9. Zastosowanie testów - wprowadzenie.

 10. Wprowadzenie do metod wykorzystywanych podczas sesji: wywiadów biograficznych i behawioralnych oraz symulowanych ćwiczeń "in-basket" (tzw. koszyk), ćwiczeń grupowych, prezentacji i tzw. fact-finding (podejmowanie decyzji na bazie zebranych informacji)

 11. Planowanie działań przedsesyjnych

 12. Prowadzenie sesji AC

 13. Obserwacja i ocena uczestników

 14. Ogólne zasady planowania i prowadzenia spotkania po zakończeniu etapów pośrednich oraz po całej sesji AC

 15. Zbieranie i analiza informacji w kontekście pojedynczych ocen zbieranych podczas sesji

 16. Tworzenie kompleksowej oceny uczestników pod względem wymaganych cech i specyfiki firmy oraz w celu ustalenia potencjału kandydatów

 17. Opracowywanie raportu

 18. Informacja zwrotna i komunikowanie wyników sesji jej uczestnikom oraz inne działania podejmowane po zakończeniu projektu AC


Powrót do listy
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

Efektem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i narzędzi służących pozafinansowemu motywowaniu pracowników do identyfikacji z misją i strategią działania firmy.

Tematyka

 1. Mechanizmy psychologiczne wyznaczające główne kierunki działania i aktywności pracownika w firmie a oczekiwania motywacyjne

 2. Istota i rodzaje motywacji pracowniczej

 3. Współczesne modele motywacji pracowników i ich zastosowanie praktyczne

  • piramida potrzeb Maslowa

  • dwuczynnikowa teoria Herzberga

  • teoria X - Y McGregora

 4. Znaczenie motywacji zewnętrznej i wewnętrznej w realizacji celów i zadań zespołu

 5. Motywowanie finansowe a motywowanie pozafinansowe - efektywność zastosowania poszczególnych metod i ich skuteczność

 6. Czynniki demotywujące pracowników - jak je eliminować?

 7. Techniki rozpoznawania interesów i potrzeb pracowników w celu dobrania odpowiednich sposobów motywowania pozafinansowego

 8. Dopasowanie stylu kierowania motywacyjnego do stopnia kompetencji i zaangażowania poszczególnych pracowników (Model Hersaya)

 9. Rola bieżących (doraźnych) pochwał i krytyki a motywacja pracownicza

 10. Kiedy i w jakich okolicznościach pochwała motywuje?

 11. Jak krytykować motywująco?

 12. Konstruktywne, bieżące informacje zwrotne sprzyjające kształtowaniu odpowiedzialności pracownika za organizację i zespół oraz służące jego rozwojowi zawodowemu

 13. Delegowanie zadań i odpowiedzialności jako narzędzie motywacyjne

 14. Motywacja jako narzędzie redukowania stresu i zapobiegania sytuacjom wypalenia zawodowego

 15. Motywowanie w różnych sytuacjach zawodowych - studia przypadków

 16. Wypracowanie realnego katalogu motywatorów pozafinansowych - analiza możliwości i ograniczeń.


Powrót do listy
OCENA I ROZWÓJ pracowników w codziennej praktyce menedżera

Szkolenie przeznaczone jest dla tych menedżerów i szefów działów HR odpowiedzialnych za politykę personalną firmy, którzy chcą oceniać swoich pracowników nie tylko sprawnie, profesjonalnie i "bezstresowo", ale także wykorzystywać proces oceniania dla świadomego planowania rozwoju i motywowania podwładnych.

Tematyka

 1. Ocena pracowników jako jedno z głównych zadań menedżera - systemy ocen okresowych i bieżąca ocena wyników pracy podległych pracowników

 2. Efektywne komunikowanie się w sytuacji oceniania i motywowania pracowników

 3. Różne metody, strategie i systemy ocen - dobre i złe doświadczenia

 4. Cele, etapy, zasady, kryteria i narzędzia efektywnej oceny

 5. Trening umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej - planowanie i przygotowanie do rozmowy, struktura i utrzymanie toku rozmowy, konstruktywne informacje zwrotne sprzyjające kształtowaniu odpowiedzialności, radzenie sobie z emocjami własnymi i osób ocenianych.

 6. Wykorzystanie oceny i oceniania dla rozwoju i motywowania pracowników - sprawdzone pomysły, skuteczne rozwiązania - m.in. planowanie i przygotowanie zestawów testów, badanie potrzeb szkoleniowych, audyt menedżerski


Powrót do listy
ROZMOWA OCENIAJĄCA

 1. Dlaczego nie lubimy oceniać i  być ocenianym?

  Psychologiczne uwarunkowania procesu oceniania: skutki, korzyści, zagrożenia.

  • kryteria, jakie stosujemy podczas oceniania pracowników

  • najczęstsze błędy oceniania i sposoby zapobiegania im

 2. Efektywna rozmowa oceniająca:

  • dlaczego oceniamy - cele

  • co oceniamy - kryteria

  • kogo oceniamy - podmiot

  • kto ocenia - postawa i umiejętności

  • jak oceniamy - techniki

  • kiedy oceniamy - częstotliwość

 3. Praktyczny trening umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej:

  • planowanie i przygotowanie do rozmowy

  • struktura i utrzymanie toku rozmowy

  • przebieg rozmowy oceniającej, czyli o aktywności rozmówców i kontrolowaniu rozmowy

  • konstruktywne informacje zwrotne sprzyjające kształtowaniu odpowiedzialności

  • zasady chwalenia pracownika

  • techniki radzenia sobie ze specyficznymi osobowościami, czyli o podejściach trudnych i niestandardowych

  • zakończenie rozmowy i umiejętność wyznaczania celów

  • radzenie sobie z emocjami własnymi i osób ocenianych


Powrót do listy
COACHING - Jak rozwijać pracowników?

 1. Model zarządzania sytuacyjnego P. Hersaya - określenie zasad pracy z podwładnymi na różnych etapach ich rozwoju:

  • rola zarządzania przez cele i przez relacje w procesie rozwijania pracowników

  • trening a coaching - podobieństwa i różnice

  • zasady szkoleniowe dla coacha, czyli jak efektywnie prowadzić trening i coaching w miejscu pracy.

 2. Istota coachingu - założenia dotyczące roli menedżera jako coacha i trenera w procesie rozwoju pracowników:

  • role coacha, czyli granice między wsparciem i rozwojem, a kontrolą i egzekwowaniem wykonania zadań

  • proces coachingu - ustalenie celów rozwojowych - reguła WARTO, analiza zachowań pracownika, informacja zwrotna, ponowne ustalenie celów szkoleniowych.

 3. Komunikacyjne umiejętności coacha - zasady komunikacji z pracownikiem:

  • zasady udzielania informacji zwrotnej, czyli jak rozmawiać z pracownikiem,
   aby uczynić z jego błędów silną motywację

  • konstruktywna krytyka - jak krytykować, aby nie zniechęcić do pracy, a zachęcić do zmiany zachowania

  • efektywne pytania - najskuteczniejsze narzędzie coacha

  • wybrane techniki aktywnego słuchania przydatne w prowadzeniu rozmowy coachingowej z podwładnym

  • Zasada Sokratesa - "Znaj odpowiedź na pytanie, które zadajesz."

  • ćwiczenia komunikacyjne - szkolone osoby uczestniczą w ćwiczeniach, w praktyczny sposób nabywając i utrwalając wiedzę i umiejętności w zakresie coachingu i komunikacji z pracownikami.

 4. Model rozmowy coachingowej - skuteczna struktura rozmowy rozwijającej z pracownikiem oparta o model "kanapki krytyki".

 5. Plan rozwoju umiejętności - jak tworzyć efektywne plany dla pracowników wspierające proces rozwoju ich umiejętności.


Powrót do listy
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

Efektem szkolenia jest wprowadzenie do problematyki zarządzania zmianą, jako nieodłącznego elementu rzeczywistości i umiejętność przezwyciężania oporów zespołu oraz własnych poprzez stosowanie praktycznych narzędzi zarządzania zmianą.

Tematyka

 1. Istota, przyczyny i charakter zmian w organizacji

  • potrzeba zmian - dostrajanie się do otoczenia organizacyjnego oraz otoczenia zewnętrznego

  • nowe podejście do zmiany organizacyjnej

  • idea ciągłej poprawy (poszukiwania usprawnień)

  • różne szkoły zarządzania zmianą (Europa - USA - Japonia)

 2. Analiza obszarów i stopnia konieczności dokonywania zmian

  • diagnozowanie potencjału organizacyjnego

  • ludzie, jako motor zmian

  • czy ta zmiana jest na pewno konieczna?

  • organizacja gotowa do stawienia czoła przyszłości

 3. Etapy dokonywania zmian

  • zmiana własnej mentalności

  • rozumienie procesu zmian

  • kultura zmian

  • rola przywódcy a rola zespołu

  • zasady i techniki komunikowania zmian

  • wybór właściwego momentu

  • implementacja i realizacja zmian

  • Zasada RZZ (Rozmrożenie - Zmiana - Zamrożenie)

 4. Antycypowanie i przezwyciężanie oporu wobec zmian

  • identyfikacja sił oporu

  • bezwład

  • źródła oporu

  • techniki zarządzania oporem i jego przezwyciężania

 5. Doskonalenie organizacji

  • technika Organizational / Development

  • w kierunku organizacji uczącej się

  • wykorzystanie technik heurystycznych w zarządzaniu zmianą

  • twórczość budująca i destrukcyjna

  • zasady i narzędzia learn management w zarządzaniu zmianą


Powrót do listy
OPEN SPACE - raj czy piekło?

Charakterystyka przedmiotu szkolenia

Rosnąca popularność systemów "open space" w organizacji pracy ludzi w biurach jest odpowiedzią na gotowość firmy i zespołów do ciągłych zmian. Dynamiczne organizacje potrzebują elastycznych miejsc pracy, które pozwalają im przystosować się do zmiennych warunków biznesowych, zmieniających się produktów oraz strategii.
Biuro to przede wszystkim przestrzeń społeczna i zespołowa. Open space sprzyja nowym metodom interakcji oraz zmianom w zachowaniu związanym z pracą w nowym środowisku - tworzy efekt synergii zespołowej.
Kontakty międzyludzkie dodają energii, zapewniają świeże spojrzenie na stare problemy i z nich rodzą się nowe pomysły.
Bezpośredni kontakt i spontaniczna komunikacja pomiędzy pracownikami to największe atuty biura typu open space. Dzisiejsze biura potrzebują przestrzeni biurowej spełniającej dwa podstawowe warunki: niskie koszty oraz możliwość szybkich modyfikacji sprzyjających pracy grupowej.

Cele szkolenia

 • Zbudowanie pozytywnego nastawienia i elastyczności w procesie zmian związanych z nową organizacją miejsc pracy

 • Dostarczenie wiedzy na temat kultury organizacyjnej open space

 • Wprowadzenie w proces tworzenia nowych standardów zachowań

Tematyka

 1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej standardów pracy w open space

 2. Otwarcie komunikacji umożliwiającej tworzenie nowych ról i relacji

 3. Konstruktywny feedback - wymiana informacji zwrotnej wewnątrz zespołu

 4. Refleksja nad rolą osobistego nastawienia a postrzeganiem zmian

 5. Dostrzeżenie pozytywnych stron pracy w open space

 6. Warsztat przeznaczony na rozwiązanie problemów związanych z pracą w open space


Powrót do listy
PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM

 1. Rola sekretariatu / kancelarii w strukturze organizacyjnej instytucji

  • zarządzanie informacją (odwołanie do instrukcji kancelaryjnej)

  • funkcja reprezentacyjna sekretariatu

 2. Wspomaganie szefa w organizacji pracy

  • prowadzenie kalendarza szefa

  • planowanie i przygotowywanie spotkań, zebrań i konferencji

  • asertywna ochrona szefa przed nieuzasadnionymi kontaktami

  • mediacje w sytuacjach konfliktowych "szef - klient"

 3. Składniki pozytywnej prezentacji własnej osoby w pracy biurowej

  • profesjonalizm

  • inteligencja emocjonalna

  • kultura osobista

 4. Budowanie pożądanego wizerunku osobistego i zawodowego w relacjach z przełożonymi, współpracownikami i klientami

  • WIZERUNEK STATYCZNY (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY):koloryt, fryzura, makijaż, ubranie,typowe błędy niszczące wizerunek

  • WIZERUNEK DYNAMICZNY (MOWA CIAŁA): operowanie głosem, eliminacja złych nawyków, mimika: kontakt wzrokowy i uśmiech, kinezjetyka (postawa, witanie, poruszanie, gestykulacja)

  • WYPRACOWANIE STANDARDÓW WIZERUNKU BIUROWEGO

 5. Trening konstruktywnego porozumiewania się

  • typy rozmówców - budowanie dobrego kontaktu

  • techniki aktywnego słuchania - jak usprawnić swój odbiór? (parafraza, dowartościowanie, odzwierciedlanie uczuć, klaryfikacja)

  • umiejętność zadawania pytań pozwalających określać potrzeby i kryteria rozmówcy

  • przeformułowanie obiekcji i odpowiadanie na trudne pytania

 6. Bezpośrednia obsługa klienta

  • standardy obsługi klienta - warunki zewnętrzne i atmosfera budowania kontaktu

  • formy pomocy klientowi - informowanie, doradzanie, rozwiązywanie problemów

  • savoir - vivre w kontaktach z klientem

  • obsługa klienta w sytuacjach konfliktowych - studia przypadków (zwroty, których należy unikać, wysłuchiwanie skarg, techniki schładzania negatywnych sytuacji emocjonalnych

 7. Telefoniczna obsługa klienta

  • zasady kontaktu telefonicznego

  • składniki jakości mówienia

  • ton głosu - podstawowe narzędzie efektywnej rozmowy telefonicznej

  • aktywne słuchanie w kontakcie telefonicznym

  • tworzenie wizerunku profesjonalisty

  • etykieta telefoniczna - test grzeczności telefonicznej

  • stanowczy styl kontaktu telefonicznego w sytuacjach konfliktowych

  • trudne sytuacje i relacje telefoniczne - studia przypadków i modelowanie wzorcowych rozmów


Powrót do listy


szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl