SZKOLENIA TRENERÓW I COACHÓW

PODSTAWOWY TRENING TRENERÓW

INTERAKTYWNE TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

WARSZTAT TRENERA

ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

SYSTEM DOBORU I KSZTAŁCENIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

TRENING COACHÓW
PODSTAWOWY TRENING TRENERÓW

W czasie szkolenia uczestnicy poznają i przećwiczą narzędzia wspomagające poszczególne etapy procesu szkoleniowego: od przygotowania szkolenia poprzez jego realizację do zakończenia.
Będą mieli okazję sprawdzić się w treningu autoprezentacji, który umożliwi wgląd w osobiste kompetencje trenerskie, "podgląd" innych trenerów - czerpanie dobrych wzorców a unikanie błędów, zmotywuje do rozwoju.
Rezultatem szkolenia będzie zwiększenie efektywności szkoleń merytorycznych prowadzonych przez trenerów poprzez udoskonalenie technik przekazywania wiedzy.
Jak powszechnie wiadomo, głęboka profesjonalna wiedza merytoryczna nie zawsze idzie w parze z umiejętnością przekazywania jej innym.
W czasie szkolenia trenerzy ASYLON będą starali się kształtować postawę zaangażowania, rozwoju i odpowiedzialności za efekty prowadzonych szkoleń.

Program szkolenia

PODSTAWOWE KOMPETENCJE TRENERA - trening konstruktywnej autoprezentacji i komunikacji

 • jak zjednać słuchaczy? - tworzenie wizerunku eksperta

 • jaki typ trenera reprezentuję? (test temperamentu)

 • na co mam postawić w moim rozwoju trenerskim, a czego unikać?

 • pozytywna autoprezentacja (wizerunek statyczny i dynamiczny)

 • komunikacja niewerbalna - dostosowanie gestów, postawy i sposobu poruszania się, proksemika, mimika: kontakt wzrokowy i uśmiech

 • techniki efektywnej pracy głosem

 • radzenie sobie ze stresem

 • panowanie nad emocjami i tremą - techniki relaksacyjne

ZNAJOMOŚĆ PODSTAWOWYCH UWARUNKOWAŃ PROCESU UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA LUDZI DOROSŁYCH - ANDRAGOGIKA

 • zasady uczenia się dorosłych (m.in. doświadczenie, stereotypy, pragmatyzm, opór przed zmianą)

 • style uczenia się

 • uwzględnianie właściwości krzywych: zapamiętywania Ebbinghausa (efekt początku i końca, wyróżniki, powtórzenia), uczenia się Yerkesa - Doddsona, wydajności pracy umysłowej i koncentracji

 • ustalanie norm i zasad szkoleniowych - kontrakt szkoleniowy trenera z grupą

DYNAMIKA SZKOLEŃ

 • pobudzanie dynamiki grupy: atmosfera zajęć, konkretne cele, zaangażowanie uczestników i trenera, interaktywność

 • pokonywanie oporu grupy poprzez analizę sytuacji szkoleniowych i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań

 • wykorzystanie efektu synergii grupowej

 • dyscyplinowanie słuchaczy przez odwoływanie się do zawartego kontraktu

 • definicja efektywnego szkolenia - cechy dobrych i złych szkoleń

PRZYGOTOWANIE SZKOLENIA

 • tworzenie konspektu szkolenia, ściąga na jednej stronie - notatka nielinearna

 • zasady sporządzania profesjonalnych materiałów wizualnych (slajdów) oraz skryptów i pomocy dla uczestników

 • przygotowanie sali i sprzętu dydaktycznego

METODY WARSZTATOWE W SZKOLENIU MERYTORYCZNYM

 • efektywna prezentacja: modele AIDA, diament, drzewko 

 • powiedziane, ale nieusłyszane - jakimi środkami możemy wpłynąć na zainteresowanie słuchaczy?

 • usłyszane, ale niezrozumiane - zwrócenie uwagi na konieczność dostosowania formy prezentacji do treści przekazu (struktura prezentacji)

 • zrozumiane, ale nie zaakceptowane - rozwijanie umiejętności prezentowania z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy

 • studium przypadku - realne sytuacje zawodowe: rzeczywiste lub przewidywane, kiedy stosować, jak samodzielnie opracować studium przypadku, zasady i sposoby prowadzenia

 • sztuka prowadzenia dyskusji oraz sesji pytań i odpowiedzi

STRUKTURA SZKOLENIA

 • wstęp: powitanie, przedstawienie celu, programu, harmonogramu, jakie pytania należy ubiec, zawarcie kontraktu ze słuchaczami na współpracę (określenie roli trenera i słuchaczy, dyscyplina, porządek, zebranie oczekiwań, itp.), ćwiczenia otwierające

 • wątek zasadniczy - wybór treści tematycznej szkolenia (układ w czasie, metody, materiały, pomoce, profesjonalne posługiwania się sprzętem dydaktycznym: rzutnik z laptopem, flipchart, kiedy mówić, kiedy pokazywać, kiedy wręczać materiały

 • monitorowanie odbioru wiedzy przez uczestników (pytanie, powtórzenie)

 • podsumowanie - powtórzenie najważniejszych informacji przez trenera lub/ i sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

SYTUACJE KRYZYSOWE W TRAKCIE SZKOLENIA - praca na sytuacjach podanych lub wyobrażanych przez uczestników szkolenia wzbogaconych o gotowe case study

 • opór, brak dyscypliny, nietypowe zachowania słuchaczy, nieprzewidziane sytuacje - jak sobie z nimi radzić

 • czy istnieją "trudni" słuchacze? - jak ich zrozumieć i zaangażować?

 • trening asertywnych zachowań trenerskich w kontakcie ze słuchaczami - wyrażanie i przyjmowanie krytyki, radzenie sobie z niewygodnymi pytaniami, zastosowanie komunikatów wytrychów

 • techniki panowania nad emocjami


Powrót do listy
INTERAKTYWNE TECHNIKI PROWADZENIA SZKOLEŃ

 1. Dynamika grupy szkoleniowej

  • fazy rozwoju grupy szkoleniowej

  • zawarcie kontraktu - określenie reguł współpracy, porządku spotkania oraz ról trenera i szkolonych

  • pobudzanie dynamiki pracy z grupą - motywowanie, pokonywanie oporu przed zmianą

  • wykorzystanie efektu synergii grupowej

  • pokonywanie oporu grupy przez analizę sytuacji i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań

  • dyscyplinowanie słuchaczy przez odwoływanie się do zawartego kontraktu na pracę.

 2. Stosowanie interaktywnych metod nauczania (doświadczenie-refleksja-wniosek-działanie)

  • pokaz i próbowanie

  • analiza sukcesów i porażek

  • wzmocnienie pozytywne

  • modelowanie procedury

  • poprawa wykonania

  • pochwała

 3. Techniki interaktywne (warsztatowe)

  • dyskusja kierowana

  • debata oxfordzka

  • case study

  • plakat, metaplan, analiza SWOT

  • kwestionariusze

  • scenki i gry

 4. Wykorzystanie kamery w praktycznych szkoleniach zawodowych

  • opracowywanie scenek i gier symulacyjnych

  • sposoby zastosowania kamery - filmowanie materiału i pokaz

  • sesje informacji zwrotnych

 5. Modelowanie asertywnych umiejętności trenerskich w trudnych sytuacjach szkoleniowych


Powrót do listy
WARSZTAT TRENERA

 1. Kompetencje osobiste trenera

  • cechy osobiste

   • empatia

   • otwartość i elastyczność

   • ustawiczne uczenie się

  • komunikacja

   • zjednywanie słuchaczy - pierwsze wrażenie w tworzeniu wizerunku eksperta

   • budowanie pewności siebie i pozytywnej autoprezentacji trenerskiej

   • panowanie nad emocjami i tremą (operowanie oddechem, koncentracja)

   • jakość mówienia - profesjonalny język, dykcja, operowanie głosem: ton, tempo

   • asertywna komunikacja werbalna w kontakcie ze słuchaczami, szczególnie w czasie dyskusji - konstruktywna krytyka, erystyka,

   • komunikat "Ja", parafraza, komunikaty wspierające

   • komunikacja niewerbalna - dostosowanie gestów, postawy i sposobu poruszania się, proksemika, mimika: kontakt wzrokowy i uśmiech

  • wiedza w zakresie psychologii uczenia dorosłych

   • motywowanie, zachęcanie, wzmocnienia pozytywne, optymalizacja stresu

   • usuwanie barier psychologicznych w uczeniu się (negatywne nastawienie, brak wiary w swoje możliwości, zbyt wysoki poziom stresu)

   • stymulacja umysłowa (techniki trenowania umysłu, synchronizacja ośrodków prawej i lewej półkuli mózgowej).

   • uwzględnienie właściwości procesu zapamiętywania, krzywej uczenia się Yerkesa-Doddsona, krzywej wydajności pracy umysłowej oraz stylów uczenia się w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń grupowych

   • przełamywanie stereotypów myślowych - kształcenie kreatywności poprzez stosowanie interaktywnych metod nauczania (doświadczenie-refleksja-wniosek-działanie):

    • pokaz i próbowanie

    • analiza sukcesów i porażek

    • wzmocnienie pozytywne

    • modelowanie procedury

    • poprawa wykonania

    • pochwała.

  • znajomość dynamiki grupy szkoleniowej

   • fazy rozwoju grupy szkoleniowej

   • zawarcie kontraktu - określenie reguł współpracy, porządku spotkania oraz ról trenera i szkolonych.

   • pobudzanie dynamiki pracy z grupą - motywowanie, pokonywanie oporu przed zmianą

   • wykorzystanie efektu synergii grupowej.

   • pokonywanie oporu grupy przez analizę sytuacji i wspólne szukanie satysfakcjonujących rozwiązań

   • dyscyplinowanie słuchaczy przez odwoływanie się do zawartego kontraktu na pracę.

 2. Techniki prowadzenia szkoleń

  • prezentacja

   • struktura

   • materiały wizualne

   • sesja pytań i odpowiedzi,

  • metody warsztatowe (interaktywne)

   • ćwiczenia i gry integracyjne - motywacja grupy do wspólnej nauki

   • dyskusja kierowana przez trenera, debata oxfordzka

   • studium przypadku - realne sytuacje zawodowe: rzeczywiste lub przewidywane

   • burza mózgów

   • metaplan

  • wykorzystanie kamery w praktycznych szkoleniach zawodowych:

   • opracowywanie scenek i gier symulacyjnych

   • sposoby zastosowania kamery - filmowanie materiału i pokaz

   • sesje informacji zwrotnych

   • modelowanie pożądanych zachowań

   • komentarz trenerski

 3. Tworzenie programów szkoleniowych

  • zasady organizacji szkoleń i procedury planowania szkolenia

  • analiza potrzeb szkoleniowych firmy jako całości, jednostek organizacyjnych i potrzeb indywidualnych pracowników

  • projektowanie szkoleń grupowych, coachingu i szkolenia na stanowisku pracy

 4. Formułowanie celów szkoleniowych

  • ogólna identyfikacja zamierzeń - analiza potrzeb szkoleniowych prowadząca do ustalenia obszarów wymagających interwencji.

  • utworzenie celów szczegółowych i ustalenie hierarchii ich ważności.

 5. Programowanie szkolenia grupowego

  • program, scenariusz i konspekt

  • metody

  • oczekiwane rezultaty

  • sposób sprawdzenia rezultatów

  • sprzęt dydaktyczny, materiały szkoleniowe i pomocnicze

  • uwzględnienie na początku zajęć integracyjno -motywujących służących zwiększeniu otwartości, zaufania i aktywności

  • podsumowanie

 6. Ewaluacja szkoleń - zastosowanie modeli ocen w praktyce

  • model D. Kirkpatricka,

  • model A. Hamblina

  • model P. Birda i N. Rachama


Powrót do listy
ZARZĄDZANIE SZKOLENIAMI

 1. Metody rozpoznania potrzeb szkoleniowych w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw:

  • analiza Pola Sił

  • analizy grupowe: analiza SWOT, technika nominalna i delficka zebraniach

  • analiza stanowisk, zadań i ocen pracowników

  • analiza dokumentów, szczególnie: raporty, zażalenia klientów, reklamacje

  • rozmowy z wybranymi pracownikami - bezpośrednie i telefoniczne

  • specjalnie opracowane ankiety imienne przesyłane faxem lub przez internet

  • ankiety anonimowe - "skrzynka zmian"

  • obserwacja pracy

  • testy: Style Kierowania, Kwestionariusz Zachowań, Test Preferencji Zespołowych

 2. Analiza potrzeb firmy jako organizacji, grupowych potrzeb jednostek organizacyjnych i indywidualnych potrzeb pracowników

 3. Wskazanie luk szkoleniowych i sposobów rozwiązań

 4. Określenie celów szkoleniowych wg Modelu SMART

 5. Projektowanie szkoleń grupowych, coachingu i szkolenia na stanowisku pracy

 6. Zasady organizacji szkoleń

 7. Ewaluacja, sprawdziany


Powrót do listy
SYSTEM DOBORU I KSZTAŁCENIA TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

PROGRAM DORADCZO - SZKOLENIOWY

 1. Selekcja kandydatów na trenerów podczas prowadzenia szkolenia zamkniętego z zakresu umiejętności psychologicznych dla grupy kandydatów wytypowanych przez firmę

 2. Dobór trenerów Metodą Assessment Centre

 3. Praktyczne szkolenie modułowe z zakresu autoprezentacji trenerskiej, komunikacji, pracy z grupą szkoleniową, metodologii organizacji i prowadzenia szkoleń, coachingu i feedback'u.

 4. Zaprojektowanie i pomoc metodyczno - merytoryczna w prowadzeniu wstępnych szkoleń wewnętrznych w firmie oraz z zakresu: autoprezentacji, komunikacji, obsługi klienta, technik sprzedaży i innych wynikających z potrzeb

 5. Staże trenerskie i współpraca metodyczna z ASYLON OP w zakresie planowania, projektowania i prowadzenia szkoleń w firmie

 6. Superwizja na stanowisku pracy.

 7. Grupa wsparcia


Powrót do listy
TRENING COACHÓW

Cele szkolenia

 • Zrozumienie istoty coachingu wewnątrz-organizacyjnego

 • Poznanie możliwości zastosowania coachingu w ramach organizacji

 • Przyswojenie i przetrenowanie istotnych umiejętności i metod pracy coacha

 • Autorefleksja i diagnoza własnych predyspozycji do pełnienia roli coacha

 • Rozwój szeroko pojętych osobistych kompetencji coacha

 • Nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu narzędzicoachingu

Tematyka szkolenia

 1. Istota coachingu i mentoringu - możliwości i ograniczenia organizacyjne oraz psychologiczne.

 2. Mentoring, coaching, on the job training - podobieństwa i różnice.

 3. Podstawowe kompetencje coacha

  • jak zjednać podopiecznego? - tworzenie wizerunku eksperta

  • pozytywna autoprezentacja (wizerunek statyczny i dynamiczny)

  • komunikacja werbalna - aspekty informacji, komunikacja jednokierunkowa i dwukierunkowa, formalna i nieformalna

  • komunikacja niewerbalna - dostosowanie gestów, postawy, proksemika, mimika: kontakt wzrokowy i uśmiech

  • panowanie nad emocjami i tremą - stosowanie technik redukujących napięcie emocjonalne

  • techniki efektywnej pracy głosem

 4. Style odbioru informacji przez dorosłych

  • uwzględnianie właściwości krzywej zapamiętywania Ebbinghausa, krzywej uczenia się i motywacji Yerkesa oraz krzywej wydajności pracy umysłowej w procesie przekazywania informacji i wiedzy

  • zasady uczenia się dorosłych (doświadczenie, stereotypy, pragmatyzm, opór przed zmianą)

  • style uczenia się wg Kolba (aktywator, teoretyk, pragmatyk, kontemplator)

  • stożek doświadczenia Deale'a

 5. Coaching w rozwijaniu pracowników

  • systematyczny i zaplanowany proces spotkań ze szkolonym pracownikiem

  • wyważona i obiektywna ocena pokazująca słabe strony i sfery do poprawy (badanie potrzeb szkoleniowych)

  • wspólne wypracowanie rozwiązań z pracownikiem

  • etapy coachingu "Od stylu prowadzenia za rękę do stylu wolnej ręki"

   • analiza potencjału

   • planowanie doskonalenia

   • realizacja /nauka

   • monitoring i ocena

  • efekty coachingu - raz zdobyta wiedza i doświadczenie nie zanikają, ale kumulują się, dając przyczynek do powstania organizacji uczącej się

 6. Model zarządzania sytuacyjnego P. Herseya uwzględniający poziom kompetencji i motywacji pracownika oraz style podejścia coacha do pracowników

  • test stylów kierowania (TSK)

  • rola zarządzania przez cele i przez relacje w procesie rozwijania pracowników

  • motywacyjny styl coachingu w zależności od kompetencji i potrzeb rozwojowych pracownika

 7. Komunikacyjne umiejętności coacha

  • zasady udzielania informacji zwrotnej, czyli jak rozmawiać z pracownikiem, aby uczynić z jego błędów silną motywację

  • konstruktywna krytyka - jak krytykować, aby nie zniechęcić do pracy, a zachęcić do zmiany zachowania, zamiana ocen na opinie

  • efektywne pytania - najskuteczniejsze narzędzie dialogu

  • wybrane techniki aktywnego słuchania przydatne w prowadzeniu rozmowy z podopiecznym - parafraza, klaryfikacja

  • asertywność w kontakcie ze słuchaczami, szczególnie w czasie dyskusji - konstruktywna krytyka, erystyka, odmowa, komunikat "Ja", parafraza, zamglanie, komunikaty wspierające

  • techniki twórczego rozwiązywania problemów

  • praktyczne zastosowanie procedury sporu konstruktywnego

 8. Narzędzia coachingowe

  • rozmowa wstępna

  • wywiad kompetencyjny

  • wywiad strukturyzowany

  • arkusz obserwacyjny

  • kwestionariusz

  • szkolenie na stanowisku pracy

  • analiza SWOT

  • case study

  • scenki

  • feedback i rozmowa oceniająca

 9. Videotrening zastosowania narzędzi coachngowych, szczególnie rozmowy coachingowej
  Zastosowanie struktury i sposobu prowadzenia rozmowy rozwijającej z realnych i prawdopodobnych sytuacji zawodowych.


Powrót do listy


szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl