UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE I SPOŁECZNE

TRENING PEWNOŚCI SIEBIE I AUTOPREZENTACJI

TRENING ASERTYWNOŚCI

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

PREZENTACJA

SKUTECZNE DZIAŁANIE

TECHNKI PRACY UMYSŁOWEJ

TRENING ANTYSTRESOWY
TRENING PEWNOŚCI SIEBIE I AUTOPREZENTACJI

Efektem szkolenia jest samopoznanie, zwiększenie pewności siebie i wywieranie korzystnego wrażenia na ludziach.

Tematyka

 1. Określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w autoprezentacji

 2. Cztery układy odniesienia siebie do innych ludzi i ich konsekwencje związane z pewnością siebie i stosunkiem do innych - analiza transakcyjna

 3. Pewność siebie warunkiem efektywnej komunikacji i pozytywnej autoprezentacji

 4. Znaczenie zewnętrzności statycznej (wyglądu) i dynamicznej (języka ciała i sposobu
  wypowiadania się) w komunikacji międzyludzkiej

 5. Wystąpienia publiczne - zasady prezentacji tematu (oferty), prowadzenie dyskusji, radzenie sobie z emocjami i tremą

 6. Trening modelowych zachowań autoprezentacyjnych

 7. Radzenie sobie z nietypowymi sytuacjami i zachowaniami ludzi


Powrót do listy

TRENING ASERTYWNOŚCI

Efektem szkolenia jest zwiększenie pewności siebie w kontaktach z ludźmi poprzez trening stanowczych (asertywnych) zachowań: stanowczo, łagodnie, bez lęku.

Tematyka

 1. Stanowczość (asertywność) jako alternatywa uległości i agresji

 2. Istota adekwatnej pewności siebie

 3. Diagnoza zachowań (autotest)

 4. Rozpoznawanie manipulacji i radzenie sobie z nimi

 5. Trenowanie umiejętności w zakresie:

  • obrony własnych praw i terytorium psychologicznego

  • wyrażania opinii, stawiania wniosków

  • uczestniczenia i prowadzenia dyskusji

  • stawiania i egzekwowania wymagań

  • odmawiania i upominania się

  • proszenia i dziękowania

  • wyrażania i przyjmowania krytyki, pochwał i ocen

  • kontrolowania i wyrażania uczuć

  • konstruktywnego prowadzenia sporu


Powrót do listy
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA

 1. Znaczenie synergii grupowej w efektywnej komunikacji zespołu - gry

  • znaczenie informacji posiadanych przez poszczególnych członków zespołu w rozwiązywaniu problemów informacyjnych

  • znaczenie komunikacji we współpracy zespołu

 2. Współpraca, czy rywalizacja - co się bardziej opłaca? - gra komunikacyjno-negocjacyjna

 3. Komunikacja w zespole

  • sieci komunikacji

  • oficjalne i nieformalne komunikowanie się

  • blokady w przepływie informacji i ich wpływ na skuteczność działania zespołu

  • blokady a konflikty

 4. Efektywna komunikacja interpersonalna (werbalna i niewerbalna)

  • rola nastawienia (efekt Pigmaliona)

  • psychologiczne aspekty efektywnego przekazu i odbioru informacji słownych

  • znaczenie "mowy ciała" w porozumiewaniu się ludzi

  • niespójność w przekazie słownym i niewerbalnym - skutki dla komunikacji

  • międzyludzkiej

  • techniki aktywnego słuchania (parafraza, odzwierciedlanie, klaryfikacja)

  • techniki skutecznych pytań

 5. Osobowość a komunikacja - jak komunikować się z osobami o określonym

  • temperamencie?

  • autodiagnoza własnego typu temperamentu

  • jak komunikować się z osobami o określonym temperamencie - wskazówki

 6. Trening zastosowania sporu konstruktywnego w rozwiązywaniu konfliktów

 7. Konstruktywna komunikacja telefoniczna

  • zasady skutecznego kontaktu telefonicznego

  • wizerunek profesjonalisty w kontakcie telefonicznym - jak go stwarzać?

  • głos jako podstawowe narzędzie komunikacji telefonicznej

  • podstawowe etapy rozmowy telefonicznej

  • trening wzorcowych rozmów telefonicznych

  • trudne sytuacje telefoniczne - studia przypadków

 8. Mailowy savoir - vivre

 9. Techniki opanowywania emocji i redukcji stresu w trudnych sytuacjach interpersonalnych (komunikat "JA", "Chwila świadomości")


Powrót do listy
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

Efektem szkolenia jest umiejętność przeciwdziałania konfliktom przez odpowiednią komunikację, a także pozyskanie narzędzi służących konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów.

Tematyka

 1. Istota i fazy konfliktu.

 2. Dynamika konfliktów.

 3. Przyczyny konfliktów.

 4. Zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych - mechanizmy psychologiczne.

 5. Diagnozowanie rodzajów konfliktów (Koło T. Moora).

 6. Umiejętności psychospołeczne w rozwiązywaniu konfliktów.

 7. Techniki rozwiązywania konfliktów.

 8. Spór konstruktywny jako optymalne podejście do konfliktu - erystyka.

 9. Mediacje w sporach pracowniczych - rola i warsztat mediatora.

 10. Trening skutecznych strategii i procedur mediacyjnych w różnych układach konfliktowych:
  pracownik-pracownik, pracownik-kierownik, kierownik-kierownik, jednostka-grupa, grupa-grupa, etc. - studia przypadków z realiów firmy.

 11. Techniki grupowego podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu - nominalna i delficka.


Powrót do listy
PREZENTACJA

Efektem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności korzystnej prezentacji tematu, oferty.

Tematyka

 1. Style odbioru informacji

  • uwzględnianie właściwości krzywej zapamiętywania Ebbinghausa w przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji

  • zasady i style odbioru informacji przez dorosłych

  • wiodące systemy reprezentacyjne w odbiorze informacji wg szkoły Neurolingwistycznego Programowania (NLP)

 2. Przygotowanie prezentacji

  • motyw przewodni

  • struktura prezentacji (modele: AIDA, diament, drzewo, etc.)

  • dostosowanie do typu odbiorcy (przekrój demograficzny i psychologiczny)

  • konspekt na jednej stronie - jak przygotować ściągę - notatka nielinearna

  • jak przygotować materiały dla uczestników oraz kiedy je wręczać?

  • warunki zewnętrzne - proksemika (operowanie przestrzenią), sprawdzenie sprzętu prezentacyjnego i innych warunków wpływających na komfort prezentera i publiczności

  • nastawienie psychiczne prezentera - wizualizacja sukcesów i trudności, relaksacja i koncentracja.

 3. Struktura prezentacji

  • wstęp - przedstawienie celu i tez

  • zawarcie kontraktu z publicznością na współpracę (określenie roli prezentera i publiczności, dyscyplina, porządek prezentacji, zebranie oczekiwań)

  • wątek zasadniczy - treść prezentacji (układ w czasie, metody, materiały, pomoce)

  • podsumowanie - powtórzenie najważniejszych informacji przez prezentera lub/ i dyskusja

 4. Kompetencje prezentera

  • jak zjednać słuchaczy? - tworzenie wizerunku eksperta

  • asertywność w kontakcie ze słuchaczami, szczególnie w czasie dyskusji - komunikaty - wytrychy

  • jakość mówienia - profesjonalny język, dykcja, operowanie głosem: ton, tempo (ćwiczenia wokalne)

  • komunikacja niewerbalna prezentera - dostosowanie mimiki, gestów, postawy i sposobu poruszania się

  • panowanie nad emocjami i tremą (operowanie oddechem)

 5. Kształcenie umiejętności prowadzenia dyskusji - dopasowanie form do charakteru prezentacji i przekroju słuchaczy.

 6. Sytuacje kryzysowe podczas prezentacji (np. opór, brak dyscypliny, nietypowe zachowania słuchaczy, nieprzewidziane sytuacje) - studia przypadków.

 7. Trening modelowych zachowań prezentacyjnych z wykorzystaniem kamery video.

 8. Inne zagadnienia związane z prezentacjami wynikłe w trakcie szkolenia - odpowiedź na zapotrzebowanie słuchaczy (np. specyficzne spotkania, kontakt z mediami).


Powrót do listy
SKUTECZNE DZIAŁANIE

Efektem szkolenia jest udoskonalenie umiejętności planowania i sprawnego działania oraz
organizacji czasu i warsztatu pracy.

Tematyka

 1. Przegląd strategii osiągania celu

 2. Elementy treningu kreatywnego myślenia - techniki twórcze / łamanie stereotypów

 3. Planowanie celów i określenie priorytetów życiowych i zawodowych

 4. Zasada efektywności V. Pareto - zastosowanie w praktyce

 5. Zarządzanie czasem, uwzględnienie krzywej wydajności pracy

 6. Sztuka podejmowania optymalnych decyzji, kalkulowanie ryzyka, indywidualne
  logiczne i nielinearne podejmowanie decyzji, grupowe podejmowanie decyzji - technika nominalna i delficka, idealne przeprojektowanie

 7. Sposoby optymalizacji poziomu stresu podczas wykonywania zadań

 8. Trening relaksacji i koncentracji uwagi


Powrót do listy
TECHNKI PRACY UMYSŁOWEJ

Efektem szkolenia jest poznanie strategii efektywnej pracy umysłowej oraz udoskonalenie umiejętności zapamiętywania i koncentracji.

TEMATYKA

 1. Najnowsze wyniki badań nad procesem uczenia się

 2. Przegląd strategii efektywnej pracy umysłowej

 3. Organizacja warsztatu pracy , maksymalne wykorzystanie czasu

 4. Wybrane elementy treningu myślenia kreatywnego

 5. Jak więcej i trwalej zapamiętywać - trening pamięci

 6. Notowanie nielinearne jako skuteczny sposób przygotowania się do prezentacji tematu lub oferty (konspekt na jednej stronie)

 7. Trening wybiórczego czytania (selekcja informacji)

 8. Trening koncentracji uwagi, relaksacji i energetyzacji

 9. Ćwiczenia w opanowywaniu tremy


Powrót do listy
TRENING ANTYSTRESOWY

Efektem szkolenia jest poznanie i przećwiczenie technik optymalizacji stresu oraz zmiana postawy wobec stresu.

Tematyka

 1. Teoria stresu

 2. Stres a zmęczenie i syndrom wypalenia

 3. Stresogeny - jak je redukować i eliminować

 4. Reakcje na stres

 5. Odporność na stres

 6. Motywacja a stres - prawa Yerkesa - Doddsona

 7. Sposoby optymalizacji stresu przy wykonywaniu zadań

 8. Panowanie nad emocjami w sytuacjach konfliktowych

 9. Ćwiczenia w opanowywaniu tremy podczas wystąpień publicznych

 10. Techniki energetyzacji, koncentracji i relaksacji


Powrót do listy


szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl