OCENA

OCENA MENEDŻERÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW - program oceny i rozwoju kadry menedżerskiej w firmie

OPIS PROJEKTU

Za pomocą specjalnie przygotowanych, anonimowych ankiet oceniających styl zarządzania, komunikacji i współpracy z podwładnymi, menedżerowie oceniani są przez swoich pracowników oraz dokonują samooceny. Zaangażowanie zewnętrznej firmy pozwala na zachowanie anonimowości i poufności przy udzielaniu informacji zwrotnych - firma pełni rolę neutralnego moderatora, który opracowuje wypełnione formularze i kieruje sesjami udzielania informacji zwrotnej kierownikom. Na podstawie statystycznych opracowań tych kwestionariuszy dla każdego z ocenianych przygotowywane są indywidualne raporty zawierające:

 • zestawienie i odpowiednią wizualizację uzyskanych wyników (w tym porównanie samooceny z oceną podwładnych)
 • szczegółowy opis rezultatów uzyskanych w poszczególnych obszarach
 • podsumowanie z wyszczególnianiem mocnych i słabszych stron
 • wnioski zawierające sugestie co do dalszego rozwoju / szkolenia określonych kompetencji menedżerskich
 • ewentualne odniesienie do wcześniej uzyskanych wyników i zmian w tym zakresie (w przypadku badań cyklicznych)

Podczas wcześniej przygotowanych i moderowanych przez zewnętrznego facylitatora warsztatów, następuje osobista wymiana informacji zwrotnych między pracownikami a ich szefami oraz wspólna dyskusja o najważniejszych zagadnieniach i problemach w danym zespole. Zewnętrzny moderator czuwa nad utrzymaniem otwartego i konstruktywnego stylu takiej rozmowy, dzięki czemu unika się wzajemnych zarzutów i przypisywania winy, a na pierwszym planie stawia się wspólne dążenie do doskonalenia zarządzania i współpracy.

CELE

 • Wsparcie rozwoju kierowników i ich zespołów w organizacji
 • Promowanie otwartego stylu komunikowania się przełożonych i podwładnych
 • Rzetelna i konstruktywna informacja zwrotna dla menedżerów
 • Możliwość usystematyzowanej samooceny i wyznaczenia obszarów własnego rozwoju
 • Stworzenie/poprawienie warunków efektywnej współpracy w zespołach
 • Kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej i dobrej atmosfery

PROGRAM

 • Konsultacje wstępne z Organizatorem; opracowanie narzędzi (ankiety oceniające) i zasad współpracy oraz harmonogramu projektu.
 • Informacja dla pracowników i kierowników o projekcie (cykl spotkań informacyjno-instruktażowych dla pracowników objętych programem, dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych oraz ankiet).
 • Zebranie, analiza i opracowanie wyników badań ankietowych. Opracowanie indywidualnych raportów dal menedżerów biorących udział w projekcie.
 • Przygotowanie ocenianych menedżerów do przyjęcia informacji zwrotnej (krótkie szkolenia/warsztaty w małych grupach).
 • Przygotowanie oceniających pracowników do bezpośredniego i konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych.
 • Cykl spotkań - sesji feedbackowych z udziałem zewnętrznego moderatora.
 • Konsultacje i doradztwo po przeprowadzonym projekcie.

Prosimy o przesłanie zapytania związanego z planowanymi przez Państwa projektami związanymi z oceną - umówimy się na bezpłatne konsultacje wstępne oraz/lub przygotujemy indywidualną ofertę.

powrót na górę

szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl