COACHING

Audyt menedżerski

Coaching menedżerski

Audyt i coaching zespołu/firmy


AUDYT MENEDŻERSKI

Indywidualna diagnoza psychologiczna kompetencji menedżerskich w zarządzaniu personelem.

CELE

 • Dokonanie oceny oczekiwań ze strony przełożonych/współpracowników/podwładnych
 • Diagnoza osobowości i podstawowych kompetencji kierowniczych
 • Konstruktywna rozwijająca informacja zwrotna

PROGRAM

 • Konsultacje wstępne z Klientem - Decydentem
 • Obserwacja psychologiczna narady menedżerów
 • Diagnoza zespołu menedżerskiego: rozmowy indywidualne, wypełnienie skali oceny badanego menedżera; opisanie zespołu na podstawie Testu Przymiotników; zebranie oczekiwań wobec menedżera
 • Audyt personalny menedżera - wywiad psychologiczny, skala samoceny predyspozycji i umiejetności kierowniczych, badanie NEO FFI - testem osobowości, Testem Rottera (skala sterowalności wewnętrznej i zewnętrznej), ocena stylu kierowniczego - Testy Stylów Kierowania, sposób postrzegania i ocena współpracy w zespole.
 • Sesja feedbacku z badanym menedżerem - wsparcie psychologiczne ze wskazówkami możliwości doraźnej poprawy w pełnieniu funkcji kierowniczej
 • Raport - diagnoza personalna wraz ze wskazówkami propozycji rozwiązań problemów związanych ze sprawowaniem funkcji kierowniczej przez badanego menedżera
 • Feedback i konsultacje podsumowujące z Klientem - Decydentem; dokonanie ustaleń co do ewentualnej dalszej współpracy w zakresie wdrażania rozwiązań (np. coaching, szkolenie na stanowisku pracy, szkolenie indywidualne w wybranym zakresie, warsztat szkoleniowy z udziałem menedżera i zespołu, opracowanie samodzielnego treningu umiejętności kierowniczych, wskazanie literatury, mediacje, konfrontacje, psychoterapia).

powrót na górę


COACHING MENEDŻERSKI

Indywidualna pomoc dla menedżera wspierająca zarządzanie personelem. Dzięki współpracy z coachem - trenerem, menedżer koryguje funkcję kierowniczą, zastępując złe nawyki, nowymi i pożądanymi z punktu widzenia przełożonych i podwładnych. Otrzymuje profesjonalny feedback i wskazówki do dalszej pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym. Podczas coachingu rozwijany jest sytuacyjny styl przywództwa.

CELE

 • Wspólne wypracowanie metod i sposobów doskonalenia
 • Nauka wykorzystania narzędzi doskonalenia stylu menedżerskiego
 • Konstruktywna rozwijająca informacja zwrotna

PROGRAM

 • Konsultacje coacha z menedżerem w celu omówienia sytuacji i nakreślenia planu działania
 • Menedżerska diagnoza potencjału poszczególnych podwładnych (mocne i słabe strony) pod kierunkiem coacha. Opracowanie przez menedżera na piśmie feedbacku dla poszczególnych podwładnych wg określonego wzorca - konsultacje z coachem
 • Trening przekazywania feedbacku podwładnym w różnych sytuacjach zawodowych (scenki z komentarzem trenerskim: menedżer - coach)
 • Coaching menedżerski w poszczególnych sferach kompetencji menedżera
 • Sesja feedbacku z menedżerem - wsparcie ze wskazówkami możliwości dalszego doskonalenia/ poprawy w pełnieniu funkcji kierowniczej
 • Raport - podsumowanie coachingu wraz ze wskazówkami propozycji rozwiązań problemów związanych ze sprawowaniem funkcji kierowniczej przez menedżera

TEMATY COACHINGOWE

 1. Rola i zadania menadżera
  • Diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu ludźmi
  • Podstawowe umiejętności menedżera w zakresie kierowania zespołem
  • Zadania menedżera - planowanie, organizowanie (ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań i wydawania poleceń), modelowanie, nadzorowanie
  • Style kierowania i ich wpływ na efektywność pracy
  • Psychologiczne aspekty kierowania pracownikami
  • Udział menedżera w tworzeniu kultury organizacyjnej firmy
 2. Spostrzeganie - percepcja - postawa
  • Uznawane wartości, reprezentowane postawy
  • Spostrzeganie a percepcja
  • Przesuwanie paradygmatów - co zrobić z rutyną, zachowaniami nawykowymi?
  • Poziom samooceny i jego wpływ na zachowania ludzi
 3. Style kierowania i ich wpływ na efektywność pracy
  • Psychologiczne aspekty kierowania pracownikami
  • Udział menedżera w tworzeniu kultury organizacyjnej firmy
 4. Model rozwoju osobistego w analizie transakcyjnej (wg E.Berne) w oparciu o koncepcję stanów „JA”, odpowiada na pytania:
  • kim jestem?
  • jak stałem się tym, kim jestem?
  • dlaczego zachowuję się właśnie tak?
  • analiza postaw i preferencji zachowań w zarządzaniu zespołem oraz wynikających z tego możliwości i ograniczeń
 5. Komunikacja jako narzędzie współpracy z podwładnymi
  • Narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej.
  • Rozumienie intencji, motywacji i preferencji pracowników
  • Wywieranie wpływu na pracowników przy pomocy narzędzi komunikacyjnych
 6. Motywowanie pracowników
  • Co to jest motywacja?
  • Motywacyjne koncepcje klasyczne: hierarcha potrzeb Maslowa, czynniki motywacji i higieny Herzberga
  • Rola motywatorów niematerialnych - motywowanie środkami poza finansowymi jako oddziaływanie na sferę potrzeb pracowników
  • Znaczenie i funkcja ocen w motywowaniu
  • Spirala demotywacji
 7. Zachowania asertywne w relacjach zawodowych
  • Dialog konstruktywny
  • Aktywne słuchanie
  • Asertywna konfrontacja przekonań
  • Umiejętność wyrażania: krytyki, pochwał, poleceń
  • Asertywne przyjmowanie ocen
 8. Zasady prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami – konstruktywne metody egzekwowania powierzonych zadań
  • Ocena pracownika jako jedno z podstawowych zadań menedżera
  • Ocena i przygotowanie się do prezentowania własnego stanowiska
  • Metodyka udzielania informacji zwrotnych
  • Techniki przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych w trudnych relacjach z pracownikami
  • Zasady wypowiadania konstruktywnych ocen i opinii
  • Zasady egzekwowania poleceń
  • Zasady motywowania pracowników poprzez kary i nagrody
 9. Zarządzanie sytuacjami trudnymi i konfliktowymi w relacjach z pracownikami
  • Umiejętność diagnozy przyczyn konfliktów i sytuacji spornych
  • Analiza sytuacji trudnych pojawiających się w relacji przełożony - podwładny
  • Metody rozwiązywania konfliktów.

Prosimy o przesłanie zapytania z określeniem problemu - umówimy się na bezpłatne konsultacje wstępne oraz/lub przygotujemy indywidualną ofertę.

powrót na górę


AUDYT I COACHING ZESPOŁOWY

Projekt doradczo-szkoleniowy "na miarę" potrzeb i specyfiki zespołu lub całej firmy. Coach - trener dokonuje audytu współpracy i komunikacji w nieefektywnym lub/i skonfliktowanym zespole / firmie i na jego podstawie proponuje działania naprawcze w formie coachingu indywidualnego i zespołowego, mediacji oraz warsztatów szkoleniowych. Efektem audytu i coachingu jest trwała pozytywna zmiana indywidualnych postaw podwładnych i przełożonych, a także poprawa współpracy zespołowej i efektywności.

Podstawowe techniki audytu i coachingu zespołowego, to:

 • analiza dostępnych procedur
 • wywiady
 • kwestionariusze
 • testy psychologiczne
 • badanie socjometryczne,
 • analiza SWOT
 • warsztaty z zakresu komunikacji i współpracy w zespole
 • mediacje
 • feedback indywidualny i zespołowy
 • raport dla decydentów

Prosimy o przesłanie zapytania z określeniem problemu - umówimy się na bezpłatne konsultacje wstępne oraz/lub przygotujemy indywidualną ofertę.

powrót na górę

szkolenia telewindykacja kalendarz

Wykonanie PCNT

ASYLON OP | tel/fax: 22 833 23 95 | kom. 509 17 42 44 | e-mail asylon@asylon.pl